บริษัท ปกติโปรเร็วส์ จำกัด (สาขาเชียงใหม่)

บริษัท ปกติโปรเร็วส์ จำกัด
15/6 หมู่ 2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์
ต. ช้างเผือก
อ. เมือง
จ. เชียงใหม่ 50300

โทร: 053-358160-5
แปลง: 053-226001
www.ink.in.th
www.centralofficeproducts.co.th
อีเมล์:  chiangmai@ink.in.th